แบบเรียนการอ่านภาษาเกาหลี
สำหรับผู้เรียนชาวไทย

“หนังสือการอ่านภาษาเกาหลีสำหรับผู้เรียนภาษาไทย” เป็นหนังสือเรียนการอ่านภาษาเกาหลีที่พัฒนาขึ้นในหัวข้อวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของประเทศเกาหลี สำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีระดับต้นตอนปลายและระดับกลาง อย่างเช่นนักเรียนวิชาเอกภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้ผลิตในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แต่ละหมวดประกอบไปด้วยหนังสือการอ่านภาษาเกาหลีระดับต้น 1 เล่ม พร้อมคู่มือครู 1 เล่ม หนังสือการอ่านภาษาเกาหลีเล่ม 1-5 พร้อมคู่มือครู 1 เล่ม และไฟล์เสียงประกอบการอ่านออกเสียง "หนังสือการอ่านภาษาเกาหลีสำหรับผู้เรียนชาวไทย" แบ่งออกเป็นระดับต้นและระดับกลาง หนังสือการอ่านระดับต้นได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 1 และระดับ 2 และหนังสือการอ่านระดับกลางได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 2 ตอนปลาย ถึงระดับ 4 ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีผ่านบทความ กิจกรรม รวมทั้งแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์ที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลี และมีมุมมองข้ามวัฒนธรรมด้วย

หนังสือการอ่านภาษาเกาหลีสำหรับผู้เรียนไทย

독본

ระดับ
ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม
TOPIK ระดับ 2 A2, A2+
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
* A1, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+ เป็นระดับที่จำแนกตามหลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์เสียงอ่าน

ระดับต้น
ระดับกลาง
ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม

คู่มือครู

ระดับต้น
ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม
ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม
ระดับกลาง
ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม
ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม