แบบเรียนการอ่านภาษาเกาหลี
สำหรับผู้เรียนชาวไทย

“แบบเรียนการอ่านภาษาเกาหลีสำหรับผู้เรียนชาวไทย”เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียนวิชาเอกภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาชาวไทย และผู้ที่มีความรู้ภาษาเกาหลีระดับต้นตอนปลายไปจนถึงระดับกลาง มีการพัฒนาขึ้นโดยกำหนดหัวข้อในหมวดหมู่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้มีการพัฒนาขึ้นในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แต่ละหมวดประกอบด้วยหนังสือการอ่านภาษาเกาหลีเล่ม 1-5 คู่มือครู 1 เล่ม และไฟล์เสียงประกอบการอ่านออกเสียง “แบบเรียนการอ่านภาษาเกาหลีสำหรับผู้เรียนชาวไทย” ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 2 ตอนปลายถึงระดับ 4 ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีผ่านบทความ กิจกรรม รวมทั้งแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์ที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีและมุมมองข้ามวัฒนธรรมควบคู่กันด้วย

หนังสือการอ่านภาษาเกาหลีสำหรับผู้เรียนไทย

독본

ระดับ
ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม
TOPIK ระดับ 2 A2, A2+
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
* A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+ เป็นระดับที่จำแนกตาม “หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ปี พ.ศ. 2564”

ไฟล์เสียงอ่าน

ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม

คู่มือครู

ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม
ธรรมชาติ
วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม